Thank You to FLISA President Cathie Peznowski

 

The Impact Aid FLISA Organization recognizes outgoing President Cathie Peznoski as a true champion for Impact Aid Schools! Thank you Cathie!